Database

Redis vs Mongodb

Khác nhau giữa Redis và MongoDB

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa cơ sở dữ liệu không quan hệ (non-relational database) Redis và MongoDB. Chúng ta sẽ xem xét nhanh các tính năng được cung cấp bởi Redis và MongoDB. Sau đó, sẽ xem khi nào sử dụng Redis hoặc […]

5 ngôn ngữ lập trình DBA cần học

Quản trị viên cơ sở dữ liệu (DBA) là người có nhiệm vụ đảm bảo các khối dữ liệu lớn đều có thể truy cập được và được lưu trữ một cách toàn vẹn. Bằng cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình phù hợp, họ có thể giữ cho […]