Tag: ngôn ngữ lập trình python

Guido Van Rossum Python

Người sáng tạo Python Guido Van Rossum đánh giá các ngôn ngữ lập trình phổ biến

Guido Van Rossum, người sáng tạo ra Python, người từng giữ chức danh Benevolent dictator for life (Nhà độc tài nhân từ trọn đời, xem giải thích ở cuối bài) đã bày tỏ một số quan điểm về ngôn ngữ lập trình trong một buổi trả lời phỏng vấn với […]