Tag: ide

IDE là gì

IDE là gì?

Môi trường phát triển tích hợp – IDE (integrated development environment), là phần mềm kết hợp các công cụ phát triển (developer tools) vào một nơi duy nhất. Các lập trình viên sử dụng IDE trong việc phát triển phần mềm hay ứng dụng. Các chức năng cơ bản của […]