Tag: ứng dung Giúp Tôi!

Nền tảng ứng dụng Giúp Tôi! giúp kết nối bác sĩ trong dịch Covid-19

Ứng dụng “Giúp tôi!” kết nối bác sĩ, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Trong thời gian đại dịch covid đang diễn ra nặng nề ở nhiều nơi, khi cần giúp đỡ mọi người thường lên các fanpage trên Facebook, hoặc bất cứ kênh nào mà mình có được để kêu gọi hỗ trợ. Các kênh này phần nào cũng đã giúp được nhiều […]