Tag: Redis

Redis vs Mongodb

Khác nhau giữa Redis và MongoDB

Bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu sự khác nhau giữa cơ sở dữ liệu không quan hệ (non-relational database) Redis và MongoDB. Chúng ta sẽ xem xét nhanh các tính năng được cung cấp bởi Redis và MongoDB. Sau đó, sẽ xem khi nào sử dụng Redis hoặc […]