Tag: chuyển đổi số

7ECO

7ECO – Sử dụng Chuyển đổi Kỹ thuật số để Cách mạng hóa Nông nghiệp Việt Nam

7ECO – Khai thác chuyển đổi số cho tăng trưởng nông nghiệp Việt Nam Trong bối cảnh của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu để phát triển và công nghệ hóa ngành công nghiệp chế biến nông sản. Là […]