Tag: Amazon Detective

Amazon Detective

Amazon Detective là gì?

Trước đây, AWS đã giới thiệu nhiều dịch vụ khác nhau để hỗ trợ việc điều tra khi có sự cố đối với tài khoản AWS của bạn: AWS CloudTrail: ghi lại tất cả hoạt động trên tài khoản AWS của bạn diễn ra thông qua lệnh gọi API, công […]